http://www.tomoca.co.jp/

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>
typedef struct agac{
    int eleman;
    struct agac *sag,*sol;
    }agaclar;
agaclar *kok=NULL;
 
void ekle(agaclar *agackok,agaclar *yeni)
{
   if(agackok==NULL)
   {
     kok=yeni;
   }
   else
   {
     if(yeni->eleman<agackok->eleman)
     {
       if(agackok->sol==NULL)
        agackok->sol=yeni;
       else
        ekle(agackok->sol,yeni);
     }
     else
     {
       if(agackok->sag==NULL)
        agackok->sag=yeni;
       else
        ekle(agackok->sag,yeni);
     }
   }
}
void listele(agaclar *agackok)
{
   if(agackok!=NULL)
   {
    listele(agackok->sol);
    printf("%d\n",agackok->eleman);
    listele(agackok->sag);
   }
}
agaclar *ara(agaclar *agackok,int aranan)
{
   while(agackok!=NULL&&agackok->eleman!=aranan)
   {
      if(aranan<(agackok->eleman))
        agackok=agackok->sol;
      else
        agackok=agackok->sag;
   }
   return agackok;
}
agaclar *buyuk_bul(agaclar *agackok)
{
   if(agackok->sag==NULL)
        return agackok;
   else
      return buyuk_bul(agackok->sag); 
}
/*agaclar *buyuk_bul()
{
  agaclar *gecici;
  gecici=kok;
  while(gecici!=NULL)
  {
     if(gecici->sag!=NULL)
     {
       gecici=gecici->sag;
     }
     return gecici;
  }   
}*/
void yapraklari_sirala(agaclar *agackok)
{
   int dizi[10],i=0,j;
   agaclar *gecici,*parent;
   //gecici=kok;
   if(agackok!=NULL)
   {
     if(agackok->sol==NULL)
     {
      dizi[i]=agackok->eleman; 
      i++;
     }
     for(j=0;j<i;j++)
     {
      printf("%d\n",dizi[j]);
     }
   }          
}
int seviye_bul(agac *k){
  if(k->sol==NULL && k->sag==NULL)return 0;
  int sol=0,sag=0;
  if(k->sol!=NULL) sol=seviye_bul(k->sol);
  if(k->sag!=NULL) sag=seviye_bul(k->sag);
  return 1+(sol>sag?sol:sag);
}
 
void sondanYaz(agac *k) {
  void seviyeYaz(agac *k, int sev);
  int i;
  for(i=seviye_bul(k);i>=0;i--)seviyeYaz(k,i);
}
 
void seviyeYaz(agac *k, int sev) {
  if(k==NULL)return;
  if(sev==0)printf("%d ",k->eleman);
  else{
    seviyeYaz(k->sol,sev-1);
    seviyeYaz(k->sag,sev-1);
  }
} 
int main()
{
   agaclar *yeni,*adres;
   char secim;
   int sayi;
   while(1)
   {
       puts("\n***MENU***\nekleme-->e\nlisteleme-->l\narama-->a\nbuyuk elemani bulma-->b\nyapraklari sirala-->y\nseviye-->s\ncikis-->c\nseciminiz:?\n");
       secim=getch();
       switch(secim)
       {
           case 'e':yeni=(agaclar*)malloc(sizeof(agaclar));
                if(yeni==NULL)
                {
                  puts("bellek dolu kardesss");
                }
                puts("agaca eklenecek sayiyi giriniz:");
                scanf("%d",&(yeni->eleman));
                yeni->sag=NULL;
                yeni->sol=NULL;
                ekle(kok,yeni);
                break;
           case 'l':if(kok!=NULL)
                 listele(kok);
                else
                 puts("liste bos ya neyi listeleyecen kardesss");
                break;
           case 'a':puts("agacta aranacak sayiyi giriniz:");
                scanf("%d",&sayi);
                adres=ara(kok,sayi);
                if(adres==NULL)
                {
                  puts("aranan kayit bulunamadi");
                }
                else
                {
                  printf("sayi=%d",adres->eleman);
                }
                break;
           case 'b':agaclar *buyuk;
                buyuk=buyuk_bul(kok);
                printf("en buyuk=%d",buyuk->eleman);
                break;
           case 'y':yapraklari_sirala(kok);
                break;
           case 's':agaclar *seviye;
                seviye_bul(kok);
                //seviye=sondanYaz(kok);
                printf("seviye=%d",seviye->eleman);
                break;
           case 'c':exit(0);
           default:printf("yanlis secim girdiniz!");
       }
   }
}

 Bu örnek http://www.gaarchery.org/ kullanıcımız tarafından gönderilmiştir. Siz de kodunuzu göndermek isterseniz read thisa yazabilirsiniz.

click to read more
 • Henüz hiç yorum yok