prednisone contraindications Iowa

#include<stdio.h>//printf,scanf kütüphanesi
#include<conio.h>// getch kütüphanesi
#include<windows.h>//system kütüphanesi
#include<cstdlib>//system("color 0A") kütüphanesi
 
void kisiekleme();
void kisigoruntule();
void kisiguncelle();
void kisisil();
void kisiarama();
void baska();
 
FILE *rehber; //global değişken olarak dosyamızı açıyoruz(dosyamızın kod daki ismi)
 
struct Telefonrehberi
{
char ad[30];
char soyad[30];
char email[30];
char ev_no[30];
char is_no[30];
char cep_no[30];
char dtarih[30];
}kisi;//struct değişkeni
void main()//menü fonksiyonu
{
int islem;
system("color 0A");//renk kodu
 
system("cls");//ekrandakini temizler
 
printf("\n_______@@@@@    *|*************************************|*    ");
printf("\n_______@  @   *|*                  *|*    ");
printf("\n_______@  @   *|*  1-Kisi ekle          *|*    ");
printf("\n_______@@@@@    *|*                  *|*    ");
printf("\n_______@      *|*  2-Kisileri goruntule      *|*    ");
printf("\n_______@      *|*                  *|*    ");
printf("\n_______      *|*  3-Kisi guncelle        *|*    ");
printf("\n_______@@@@@@   *|*                  *|*    ");
printf("\n_______@  @   *|*  4-Kisi sil           *|*    ");
printf("\n_______@@@@@@   *|*                  *|*    ");
printf("\n_______@  @   *|*  5-Kisi arama          *|*    ");
printf("\n_______      *|*                  *|*    ");
printf("\n_______@ || @   *|*  6-Exit             *|*    ");
printf("\n_______@  @   *|*                  *|*    ");
printf("\n_______@@@@@@   *|*************************************|*  \n ");
 
printf("\n\nSeciminiz:");
scanf("%d",&islem);//
 
if (islem>=1 && islem<=6 )//secim 1 ile 6 arasında veya 1 ile 6 ise iceri girsin..
{
switch (islem)
{
case 1:
kisiekleme();
break;
case 2:
kisigoruntule();
break;
case 3:
kisiguncelle();
break;
case 4:
kisisil();
break;
case 5:
kisiarama();
break;
case 6:
exit(1);
break;
}
}
else//secim 1-6 veya 1 ile 6 ya eşit değilese içeri girisin
{
system("CLS");
printf("Yanlis secim yaptiniz...");
Sleep(2000);
main();
}
getch();//Bir tuşa basmadan ekranı kapatmaz...
}
 
void kisiekleme()
{
int denetci=0;
int i=0,a=0;
char yn;
 
rehber=fopen("trehber.txt","a");//Dosyamızı ekleme modunda trehber adında bir txt açıyoruz..
 
if(rehber==NULL)//Dosyamız null(0) değerinde ise içeri gir
printf("Dosyaya Erisilemedi...");
else//Dosyamız null değerine sahip değilse içeri gir
{
system("cls");
printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");
printf("               Kisi Eklemek");
printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");
 
printf("Adi:");//Kullanıcıya eklemek istediği kisinin adını soruyoruz.
scanf("\n%s",&kisi.ad);//Kullanıcının eklemk istediği kisinin ismini girmesini sağlıyoruz.
fprintf(rehber,"%s ",kisi.ad);//Kullanıcının girdiği ismi dosyaya yazdırıyoruz.
printf("\nSoyadi:");
scanf("\n%s",&kisi.soyad);
fprintf(rehber,"%s ",kisi.soyad);
printf("\nDogum tarihi: ");
scanf("\n%s",&kisi.dtarih);
fprintf(rehber,"%s ",kisi.dtarih);
printf("\nE-mail: ");
scanf("\n%s",&kisi.email);
fprintf(rehber,"%s ",kisi.email);
printf("\nEv no:");
scanf("\n%s",&kisi.ev_no);
fprintf(rehber,"%s ",kisi.ev_no);
 
for(int i=0;i<50;i++)
{
if(('a'<=kisi.ev_no[i] && kisi.ev_no[i]<='z') || ('A'<=kisi.ev_no[i] && kisi.ev_no[i]<='Z'))
{
printf("HATA SAYI GIRMEDINIZ!!!");
Sleep(500);
system("cls");
main();
}
 
}
 
printf("\nIs no:");
scanf("\n%s",&kisi.is_no);
fprintf(rehber,"%s ",kisi.is_no);
for(int i=0;i<50;i++)
{
if(('a'<=kisi.is_no[i] && kisi.is_no[i]<='z') || ('A'<=kisi.is_no[i] && kisi.is_no[i]<='Z'))
{
printf("HATA SAYI GIRMEDINIZ!!!");
Sleep(500);
system("cls");
main();
}
 
}
printf("\nCep no:");
scanf("\n%s",&kisi.cep_no);
fprintf(rehber,"%s \n",kisi.cep_no);
 
for(int i=0;i<50;i++)
{
if(('a'<=kisi.cep_no[i] && kisi.cep_no[i]<='z') || ('A'<=kisi.cep_no[i] && kisi.cep_no[i]<='Z'))
{
printf("HATA SAYI GIRMEDINIZ!!!");
Sleep(500);
system("cls");
main();
}
 
}
fclose(rehber);//Dosyayı kapatırız..
system("cls");
for(;;)//sonsuz döngü yapıyoruz
{  printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");
printf("               Kisi Eklemek");
printf("\n-------------------------------------------------------------------------------");
printf("\nBaska bir kisi eklemek istiyor musunuz(e/h) ?");
scanf("%s",&yn);
if(yn=='e' )//kullanıcının soruya verdiği cevap "e" ise kisiekleme fonk yolluyoruz.
kisiekleme();
else if(yn=='h')//kullanıcının soruya verdiği cevap "h" ise menü fonk yoluuyoruz.
main();
else//Baska bir değer girmiş ise yanlis sescim yapmış olur 
printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");
printf("               Kisi Eklemek");
printf("\n-------------------------------------------------------------------------------");
printf("Yanlis bir secim girdiniz...");
Sleep(1500);//programın beklemesini(duraklatır) sağlar..
system("cls");
}
}
}
 
void kisigoruntule()
{
char eh;
 
rehber=fopen("trehber.txt","r");//Dosyamızı okuma modunda trehber adında bir txt açıyoruz..
if(rehber==NULL)//Dosyamız null degerine eşir ise
printf("Dosyaya Erisilemedi...");
else//Dosya null degerine eşit değilse
{
system("CLS");
printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");
printf("               Kisi Bilgileri");
printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");
while (fscanf(rehber,"%s %s %s %s %s %s %s\n",&kisi.ad,&kisi.soyad,&kisi.dtarih,&kisi.email,&kisi.ev_no,&kisi.is_no,&kisi.cep_no)!=EOF)//Dosya sonuna gelene kadar dönderir.
{
printf("\nAd=      %s \nSoyad=    %s \nDogum tarihi= %s \nE-mail=    %s \nEv no=    %s \nis no=    %s \nCep no=    %s\n",kisi.ad,kisi.soyad,kisi.dtarih,kisi.email,kisi.ev_no,kisi.is_no,kisi.cep_no);
printf("--------------------------------------------------------------------------------");
}
baska();
}
fclose(rehber);//Dosyayı kapatırız..
}
 
void kisiguncelle()
{
int i=0,x=0,y=0;
char adguncel[30],eh=' ';
rehber=fopen("trehber.txt","r+");//Dosyamızı okuma-yazma modunda trehber adında bir txt açıyoruz.
struct Telefonrehberi yardimci[BUFSIZ];//Aşağıdaki aktarmaları yapmak için yedek bir struct açıyoruz.
if (rehber==NULL)
{
printf("Dosyaya Erişilemedi...");
}
else
{
system("CLS");
printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");
printf("               Kisi Guncelleme");
printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");
printf("Guncellenecek kisinin adi:");
scanf("%s",&adguncel);
while (fscanf(rehber,"%s %s %s %s %s %s %s",&kisi.ad,&kisi.soyad,&kisi.dtarih,&kisi.email,&kisi.ev_no,&kisi.is_no,&kisi.cep_no)!=EOF)//Dosya sonuna gelene kadar dönderir.
{
if (strcmp(adguncel,kisi.ad)==0)//Kullanıcının girdiği ad ile dosyadaki kisi adı aynı ise içeri gir.
{
x=1;
y=1;
system("CLS");
printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");
printf("               Kisi Guncelleme");
printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");
printf("Ad:");//Kullanıcıdan güncellemek istediği kişinin yeni ismini soruyoruz.
scanf("%s",yardimci[i].ad);//Kullanıcı güncellemek istediği kişiyi klavyeden girdiriyoruz.Girdiği ismi yedek struct ad kısmına alıyoruz.Dizi olark almamızın sebebi ilk girdiği isim yardimci struct ad sırayla alması 0,1,2 şeklinde (satır).
printf("\nSoyad:");
scanf("%s",yardimci[i].soyad);
printf("\nDogum tarihi:");
scanf("%s",yardimci[i].dtarih);
printf("\nE-mail:");
scanf("%s",yardimci[i].email);
printf("\nEv no:");
scanf("%s",yardimci[i].ev_no);
printf("\nis no:");
scanf("%s",yardimci[i].is_no);
printf("\nCep no:");
scanf("%s",yardimci[i].cep_no);
}
else
{
strcpy(yardimci[i].ad,kisi.ad);//sağdakini soldakine kopyalar(aktarır).aktardıklarımız aşğıda yazdırıyoruz.
strcpy(yardimci[i].soyad,kisi.soyad);
strcpy(yardimci[i].dtarih,kisi.dtarih);//dosyadaki kişilerin bilgileriniz yardimci olark tanımladığım başka bir struct aktarıyorum
strcpy(yardimci[i].email,kisi.email);
strcpy(yardimci[i].ev_no,kisi.ev_no);
strcpy(yardimci[i].is_no,kisi.is_no);
strcpy(yardimci[i].cep_no,kisi.cep_no);
}
i++;// yardimci struct'ını dizi şeklinde almıştık diziyi artırır.
 
}
printf("\n\n\n--------------------------------------------------------------------------------");
 
if (x==0)
{
system("CLS");
printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");
printf("               Kisi Guncelle");
printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");
printf("Kayitli boyle bir kisi bulunamadi...");
Sleep(3000);
}
if (y==1)
{
Sleep(2000);
 
printf("\n%s adli kisi guncellenmistir...\n",adguncel);
}
fclose(rehber);
rehber=fopen("trehber.txt","w");//yeni bir dosya açıyoruz
for (int j = 0; j <i; j++)//yardimci struct'a atadığımız bilgileri dosyaya yazdırıyoruz
{
fprintf(rehber,"%s %s %s %s %s %s %s \n",yardimci[j].ad,yardimci[j].soyad,yardimci[j].dtarih,yardimci[j].email,yardimci[j].ev_no,yardimci[j].is_no,yardimci[j].cep_no);
}
fclose(rehber);
printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");
baska();
main();
}
}
 
void kisisil()
{ 
int i=0,x=0,y=0;
char adsil[30],eh=' ';
rehber=fopen("trehber.txt","r+");
struct Telefonrehberi yardimci[BUFSIZ];
if (rehber==NULL)
{
printf("Dosyaya Erişilemedi...");
}
else
{
system("CLS");
printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");
printf("               Kisi Sil");
printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");
printf("Silinicek kisinin Adi:");
scanf("%s",&adsil);
while (fscanf(rehber,"%s %s %s %s %s %s %s",&kisi.ad,&kisi.soyad,&kisi.dtarih,&kisi.email,&kisi.ev_no,&kisi.is_no,&kisi.cep_no)!=EOF)
{
if (strcmp(kisi.ad,adsil)==0)
{
x=1;
y=1;
strcpy(yardimci[i].ad," ");
strcpy(yardimci[i].soyad," ");
strcpy(yardimci[i].dtarih," ");
strcpy(yardimci[i].email," ");
strcpy(yardimci[i].ev_no," ");
strcpy(yardimci[i].is_no," ");
strcpy(yardimci[i].cep_no," ");
}
else
{
strcpy(yardimci[i].ad,kisi.ad);
strcpy(yardimci[i].soyad,kisi.soyad);
strcpy(yardimci[i].dtarih,kisi.dtarih);
strcpy(yardimci[i].email,kisi.email);
strcpy(yardimci[i].ev_no,kisi.ev_no);
strcpy(yardimci[i].is_no,kisi.is_no);
strcpy(yardimci[i].cep_no,kisi.cep_no);
}
i++;
}
printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");
 
if (x==0)
{
system("CLS");
printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");
printf("           Kisi Sil");
printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");
printf("\n\nKayitli boyle bir kisi bulunamadi...");
Sleep(2000);
printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");
 
baska();
}
 
for (;;)
{
char eh;
if(y==1)
{
printf("\n%s adli kisiyi silmek istediginize emin misiniz(e/h)?...",adsil);
scanf("%s",&eh);
if (eh=='e')
{
printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");
printf("%s adli kisi silinmistir...",adsil);
Sleep(2000);
break;
}
else
main();
}
}
fclose(rehber);
rehber=fopen("trehber.txt","w");
for (int j = 0; j <i; j++)
{
fprintf(rehber,"%s %s %s %s %s %s %s \n",yardimci[j].ad,yardimci[j].soyad,yardimci[j].dtarih,yardimci[j].email,yardimci[j].ev_no,yardimci[j].is_no,yardimci[j].cep_no);
}
fclose(rehber);
 
printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");
baska();
main();
}
}
void kisiarama()
{
char adarama[30],eh= ' ';
int yardimci=0,carama;
system("CLS");
printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");
printf("               Kisi Arama");
printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");
printf("\n1-Ad'a gore arama(1):");
printf("\n\n2-Soyad'a gore arama(2):");
printf("\n\n3-E-mail'e gore arama(3):");
printf("\n\n4-Dogum tarihine gore arama(4):\n");
scanf("%d",&carama);
 
if (carama==1 || carama==2 || carama==3 || carama==4 )
{
switch (carama)
{
case 1:
 
rehber=fopen("trehber.txt","r");
if (rehber==NULL)
{
printf("Dosyaya Erisilemiyor...");
}
else
{
system("CLS");
printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");
printf("               Kisi Arama");
printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");
printf("\nAdi:");
scanf("%s",&adarama);
printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");
system("CLS");
printf("               Kisi Arama");
printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");
while(fscanf(rehber,"%s %s %s %s %s %s %s",&kisi.ad,&kisi.soyad,&kisi.dtarih,&kisi.email,&kisi.ev_no,&kisi.is_no,&kisi.cep_no)!=EOF)
{
 
if(strcmp(kisi.ad,adarama)==0)
{
yardimci=1;
 
printf("\nAdi=%s \n\nSoyadi=%s \n\nDogum tarihi=%s \n\nEmail=%s \n\nEv no=%s \n\nis no=%s \n\nCep no=%s\n\n",kisi.ad,kisi.soyad,kisi.dtarih,kisi.email,kisi.ev_no,kisi.is_no,kisi.cep_no);
}
}
if(yardimci==0)
{
printf("\nAradiginiz kisi bulunamadi.\n");
Sleep(2000);
}
printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");
baska();
}
fclose(rehber);
break;
 
 
case 2:
char soyarama[30];
rehber=fopen("trehber.txt","r");
if (rehber==NULL)
{
printf("Dosyaya Erisilemiyor...");
}
else
{
system("CLS");
printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");
printf("               Kisi Arama");
printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");
printf("\nSoyadi:");
scanf("%s",&soyarama);
system("CLS");
printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");
printf("               Kisi Arama");
printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");
while(fscanf(rehber,"%s %s %s %s %s %s %s",&kisi.ad,&kisi.soyad,&kisi.dtarih,&kisi.email,&kisi.ev_no,&kisi.is_no,&kisi.cep_no)!=EOF)
{
 
if(strcmp(kisi.soyad,soyarama)==0)
{
yardimci=1;
 
printf("\nAdi=%s \n\nSoyadi=%s \n\nDogum tarihi=%s \n\nEmail=%s \n\nEv no=%s \n\nis no=%s \n\nCep no=%s\n\n",kisi.ad,kisi.soyad,kisi.dtarih,kisi.email,kisi.ev_no,kisi.is_no,kisi.cep_no);
}
 
}
if(yardimci==0)
{
printf("\nAradiginiz kisi bulunamadi.\n");
Sleep(2000);
}
 
printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");
baska();
}
fclose(rehber);
break;
case 3:
char mailarama[30];
rehber=fopen("trehber.txt","r");
if (rehber==NULL)
{
printf("Dosyaya Erisilemiyor...");
}
else
{
system("CLS");
printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");
printf("               Kisi Arama");
printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");
printf("\nE-mail:");
scanf("%s",&mailarama);
system("CLS");
printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");
printf("               Kisi Arama");
printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");
while(fscanf(rehber,"%s %s %s %s %s %s %s",&kisi.ad,&kisi.soyad,&kisi.dtarih,&kisi.email,&kisi.ev_no,&kisi.is_no,&kisi.cep_no)!=EOF)
{
 
if(strcmp(kisi.email,mailarama)==0)
{
yardimci=1;
 
printf("\nAdi=%s \n\nSoyadi=%s \n\nDogum tarihi=%s \n\nEmail=%s \n\nEv no=%s \n\nis no=%s \n\nCep no=%s\n\n",kisi.ad,kisi.soyad,kisi.dtarih,kisi.email,kisi.ev_no,kisi.is_no,kisi.cep_no);
}
}
if(yardimci==0)
{
printf("\nAradiginiz kisi bulunamadi.\n");
Sleep(2000);
}
printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");
baska();
}
fclose(rehber);
break;
case 4:
char dtariharama[30];
rehber=fopen("trehber.txt","r");
if (rehber==NULL)
{
printf("Dosyaya Erisilemiyor...");
}
else
{
system("CLS");
printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");
printf("               Kisi Arama");
printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");
printf("\nDogum tarihi:");
scanf("%s",&dtariharama);
system("CLS");
printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");
printf("               Kisi Arama");
printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");
while(fscanf(rehber,"%s %s %s %s %s %s %s",&kisi.ad,&kisi.soyad,&kisi.dtarih,&kisi.email,&kisi.ev_no,&kisi.is_no,&kisi.cep_no)!=EOF)
{
if(strcmp(kisi.dtarih,dtariharama)==0)
{
yardimci=1;
printf("\nAdi=%s \n\nSoyadi=%s \n\nDogum tarihi=%s \n\nEmail=%s \n\nEv no=%s \n\nis no=%s \n\nCep no=%s\n\n",kisi.ad,kisi.soyad,kisi.dtarih,kisi.email,kisi.ev_no,kisi.is_no,kisi.cep_no);
}
}
if(yardimci==0)
{
printf("\nAradiginiz kisi bulunamadi.\n");
Sleep(2000);
}
printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");
baska();
}
fclose(rehber);
break;
}
}
else
{
printf("Yanlis secim yaptiniz...");
Sleep(2000);
kisiarama();
}
}
 
void baska()
{
char eh=' ';
Sleep(2000);
printf("\n\n\n\nBaska bir islem yapmak istiyor musunuz(e/h)? \n");
scanf("%s",&eh);
if (eh=='e')
{
main();
}
else if(eh=='h')
{
exit(1);
}
else
printf("Yanlis bir secim girdiniz...");
}

 Bu örnek http://www.jacksonholearttours.com/ArtBlog/viagra-sales/ kullanıcımız tarafından gönderilmiştir. Siz de kodunuzu göndermek isterseniz http://www.homewoodchamber.org/narrative-writing-lessons-4th-grade/a gönderebilirsiniz.

an essay on hope
 • Misafir - mustafa

  5-7 komut satırındaki

  {

  ifadesi hata veriyor ...

  0 Beğen