ckodu - Blog Sayfası

ckodu.com ailesi üyelerinin blog sayfası.

 • Ana Sayfa
  Ana Sayfa Sitedeki tüm blog iletilerine buradan bakabilirsiniz.
 • Kategoriler
  Kategoriler Bu blogda kullanılan kategorilerin listesini görüntüler.
 • Etiketler
  Etiketler Blog içinde kullanılmış etiketleri görüntüler.
 • Blog Yazarları
  Blog Yazarları Sitede beğendiğiniz blog yazarlarını arayın.
 • Takım Blogları
  Takım Blogları Beğendiğiniz takım bloglarını buradan arayın.
 • Arşivler
  Arşivler Daha önce eklenmiş blog iletilerinin listesini içerir.
 • Oturum Aç
  Oturum Açın Oturum açma formu
Blog iletisi Fonksiyonlar olarak etiketlendi

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
int fibonacci(int);
int main()
{
	int sira;
	printf("sira= ");
	scanf("%d",&sira);
	
	printf("sayi= %d",fibonacci(sira));
	getch();
}
 
fibonacci(int sira)
{
	int fib1,fib2,i,fib;
	
	fib1=1;
	fib2=1;
	for(i=3;i<=sira;i++)
	{
		fib=fib1+fib2;
		fib1=fib2;
		fib2=fib;
	}
	return fib;
}
Devamını oku
Tıklanma: 319 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
 
int fact(int);
int comb(int,int);
int per(int,int);
 
int main()
{
	int n=5,r=2,sonuc,select;
	printf("2 sayi giriniz\n");
	scanf("%d%d",&n,&r);
	
	do
	{
		printf("\nkombinasyon icin 1e, permutasyon icin 2ye basiniz: ");
		scanf("%d",&select);
	}
	while(select!=1 && select!=2);
	
	if(select==1)
	{
		sonuc=comb(n,r);
		printf("kombinasyon: %d",sonuc);
	}
	else
	{
		sonuc=per(n,r);
		printf("permutasyon: %d",sonuc);
	}
	//getch();
}
 
int comb(int Cn, int Cr)
{
	int Csonuc;
	Csonuc=fact(Cn)/(fact(Cr)*fact(Cn-Cr));
	return Csonuc;
}
 
int per(int Pn, int Pr)
{
	int Psonuc;
	Psonuc=fact(Pn)/fact(Pn-Pr);
	return Psonuc;
}
 
int fact(int Fx)
{
	int Fsonuc=1;
	for(int i=1;i<=Fx;i++)
	{
		Fsonuc=Fsonuc*i;
	}
	return Fsonuc;
}
Devamını oku
Tıklanma: 353 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

1: İsimler ve sayılar girilir.
2: end yazılır.
3: isimler yazılır.
4:end yazılır.
5:o isme karşılık sayıları gösterir(yoksa - basar)

 

 

------------

#include <stdio.h>

#include<string.h>

 

 

int main()

{

   int i=0,j,c,d=0,e,f=0,count=0;

   int ar[100];

   char a[4]={'e','n','d','\0'},b[100][15],ca[100][15];

   

while(1)

{

scanf("%s",b[i]);

j= strcmp(a , b[i]);

if(j!=0)

{

scanf("%d",&c);

 

 ar[d]=c;

 d++;

}

 

else 

break;

 

i++;

}

 

i=0;

while(1)

{

 

 

 

 

scanf("%s",ca[i]);

 

e = strcmp(a , ca[i]);

 

if(e!=0)

{

i++;

count++;

continue;

}

else

{

for(i=0;i<count;i++)

{

for(j=0;j<d;j++)

{

c= strcmp(ca[i],b[j]);

 

if(c==0)

{

printf("%s ",ca[i]);

printf("%d\n",ar[f]); 

break;

}

f++;

if(j==d-1)

printf("-\n");

}

f=0;

}

 

 

}

if(i==count)

break;

 

}

 

 return 0;  

}

Devamını oku
Tıklanma: 380 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <math.h>

 

double fonk(double x){

 

return pow(x,3)+4*pow(x,2)-10;//Burada ki fonksiyon size verilen soruya göre değişiklik gösterecektir.

 

}

 

int main()

{

    double a=1,b=2,            r=(a+b)/2;//isterseniz a ve b değişkenlerini kendinizi scanf yardımıyla girdirip farklı değerler için kullanabilirsiniz.

 

    double tol=0.00001,hata;

    int i;

 

for(i=0;fabs(a-b)>tol;i++){

    if(i>0){/*0. iterasyonda a ve b değerlerinde oynama olmaması için*/

        if(fonk(a)*fonk(r)<0){

 

    b=r;

    }

    else if(fonk(r)*fonk(b)<0){

    a=r;

    }

                r=(a+b)/2;

 

}

    hata=fabs(a-b);

 

    printf("iterasyon:%d a:%f,f(a):%f b:%f f(b):%f\n r:%f f(r):%f hata:%f\n\n\n",i,a,fonk(a),b,fonk(b),r,fonk(r),hata);

 

 

}

 

 

}

 

 

 

Devamını oku
Tıklanma: 648 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <conio.h>

#include <stdlib.h> //rand fonksiyonun çalışması için gerekli kütüphane

#include <time.h> //srand fonksiyonun çalışması için gerekli kütüphane

#define N 5  //5 elemanlı dizi

float ort (int *);

 main()

{

int s[N];

int i;

 

srand(time(NULL)); //rastgele üretilen sayılar compiler build&run yapıldığında değişir.

for (i=0; i<N; i++) { //N elemanlı diziye rastgele sayı üretilmesi.

s[i] = 1+rand() % 100; //1 ile 100 arasında rastgele sayi üretilir.

printf("%4d",s[i]); // burada ki %4d deki rakam aralarında boşluk bırakmak için

}

printf("\n");

printf("ortalama: %.2f",ort(&i));//fonksiyonumuz geriye değer döndürmeli ve pointer yardımıyla çağrılıyor.

 

 

 

getch();

}

float ort (int *a)//ortalamayı bulan fonksiyonumuz

{

int b;

float t = 0;

for (b=0; b<N; b++)

t = t + *(a+b);

return t/N;

}

 

Devamını oku
Tıklanma: 975 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

 

 

 

int sayilar(int sayilar[],int n){

    int i;

 

    for(i=0;i<n;i++){  // dizideki sayilari ekrana gonderdik..

        printf("\n%d. sayi : %d",i+1,sayilar[i]);

    }

}

 

 

int main(){

    int adet;

 

    printf("Kac adet sayi gireceksiniz : ");

    scanf("%d",&adet);

 

    int sayi[adet],i;

 

    for(i=0;i<adet;i++){

        printf("%d. Sayi : ",i+1); // Kullanicidan sayilari aldik ..

        scanf("%d",&sayi[i]);

    }

 

 

 

    for(i=0;i<adet;i++){

        printf("%d. Sayi : ",i+1); // Kullanicidan sayilari aldik ..

        scanf("%d",&sayi[i]);

    }

 

    sayilar(sayi,adet);  // Fonksiyonumuzu cagirdik ..

                         // diziyi fonksiyona gonderme kalibi boyledir..

 

    return 0;

}

 

// int toplam_bul( int dizi[ ], int boyut );

// int toplam_bul( int *dizi, int boyut );

 

Devamını oku
Tıklanma: 852 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <ctype.h>

#include <string.h>

 

struct bilgi{

    char ad[20];

    char soyad[20];

    char no[15];

}kayit;

 

FILE *dosya1;

FILE *dosya2;

int k_ekle();

int k_listele();

int k_arama();

int k_duzeltme();

int k_silme();

 

int main(){

    char dg;

    do{

        printf("[1] Kayit Ekle\n");

        printf("[2] Kayit Listele\n");

        printf("[3] Kayit Arama\n");

        printf("[4] Kayit Duzeltme\n");

        printf("[5] Kayit Silme\n");

        printf("[6] Cikis\n---------------------\n");

        printf("Deger giriniz :");

        dg=getche();

        printf("\n---------------------\n");

            switch (dg){

                case '1':k_ekle(); break;

                case '2':k_listele(); break;

                case '3':k_arama(); break;

                case '4':k_duzeltme(); break;

                case '5':k_silme(); break;

                case '6':break;

            }

    }while(dg!='6');

    system("PAUSE");

    printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

    return 0;

}

 

int k_ekle(){

    char cv;

    system("CLS"); //Ekranı Temizler..

    printf("************>>> KAYIT EKLEME <<<****************\n");

    dosya1=fopen("rehberim.txt","a+");

    do{

        printf("Adi      :"); scanf("%s",&kayit.ad);

        printf("Soyadi   :"); scanf("%s",&kayit.soyad);

        printf("Numarasi :"); scanf("%s",&kayit.no);

 

        fprintf(dosya1,"%s\t%s\t%s\n",kayit.ad,kayit.soyad,kayit.no);

 

        printf("Eklemeye Devam edecek misiniz [e/h] ? :");

        cv=getche();

        printf("\n---------------------\n");

    }while(toupper(cv)=='E');

 

    fclose(dosya1);

}

 

int k_listele(){

    system("CLS");

    if((dosya1=fopen("rehberim.txt","r"))==NULL) printf("Dosya Bulunamadi...\n\n");

    else{

        struct bilgi kayitoku;

        printf("**********>>> KAYIT LISTESI <<<**********\n");

        while(!feof(dosya1)){

            fscanf(dosya1,"%s\n%s\n%s\n",&kayitoku.ad,&kayitoku.soyad,&kayitoku.no);

            printf("Ad    :%s",kayitoku.ad);

            printf("\nSoyad :%s",kayitoku.soyad);

            printf("\nNo    :%s",kayitoku.no);

            printf("\n- - - - - - - - - - - - -\n");

        }

    }

    fclose(dosya1);

}

 

int k_arama(){

 

    char soyadara[20];

    int buldum=0;

    struct bilgi kayitara;

    system("CLS");

    printf("************>>> KAYIT ARAMA <<<****************\n");

    if((dosya1=fopen("rehberim.txt","r"))==NULL) printf("Dosya Bulunamadi...\n\n");

    else{

    printf("Aramak istediginiz kisinin soyadi :"); scanf("%s",&soyadara);

        while(!feof(dosya1)){

            fscanf(dosya1,"%s %s %s\n",&kayitara.ad,&kayitara.soyad,&kayitara.no);

            if(strstr(kayitara.soyad,soyadara)){

                buldum=1;

                printf("\n-----------------------------------\nArama Islemi Basariyla Tamamlandi...\n-----------------------------------\n");

                printf("\n%s Soyadinda Olan Kisinin Bilgileri:\n",soyadara);

                printf("Ad    :%s",kayitara.ad);

                printf("\nSoyad :%s",kayitara.soyad);

                printf("\nNo    :%s",kayitara.no);

                printf("\n - - - - - - - - - - - - - - - - -\n");

            }

        }

        if(buldum==0){

            printf("\n%s Soyadinda Kisi Bulunamadi...\n - - - - - - - - - - - - - - - - -\n",soyadara);

        }

    }

    fclose(dosya1);

}

 

int k_duzeltme(){

    char soyadara[20];

    char cv;

    int buldum=0;

    struct bilgi kayitduz;

    system("CLS");

    printf("**************>>> KAYIT DUZELTME <<<****************\n");

    if((dosya1=fopen("rehberim.txt","r"))==NULL){

        printf("Dosya Bulunamadi...\n\n");

        exit(0);

    }

    if((dosya2=fopen("gecici.txt","w"))==NULL){

        printf("Dosya Bulunamadi...\n\n");

        exit(0);

    }

        printf("Kisinin Soyadini Giriniz :"); scanf("%s",&soyadara);

        while(!feof(dosya1)){

            fscanf(dosya1,"%s %s %s\n",&kayitduz.ad,&kayitduz.soyad,&kayitduz.no);

                if(strstr(kayitduz.soyad,soyadara)){

                    buldum=1;

                    printf("------------------------------------\nArama Islemi Basariyla Tamamlandi...\n------------------------------------\n");

                    printf("\n'%s' Soyadindaki Kisinin Bilgileri :\n- - - - - - - - - - - - - - - - - -\n");

                    printf("Adi    :%s",kayitduz.ad);

                    printf("\nSoyadi :%s",kayitduz.soyad);

                    printf("\nNo     :%s\n",kayitduz.no); printf("- - - - - - - - - - - - - - - - - -\n");

                    printf("'%s' Soyadli Kaydi Duzenlemek Istiyor musunuz [e/h] ? :",kayitduz.soyad);

                    cv=getche();

                    if(toupper(cv)=='E'){

                        printf("\n\n------------>>> KISI DUZENLEME <<<-------------\n");

                        printf("Ad     :"); scanf("%s",&kayitduz.ad);

                        printf("Soyadi :"); scanf("%s",&kayitduz.soyad);

                        printf("No     :"); scanf("%s",&kayitduz.no);

 

                        fprintf(dosya2,"%s %s %s\n",kayitduz.ad,kayitduz.soyad,kayitduz.no);

                    }

                    else{

                        fprintf(dosya2,"%s %s %s\n",kayitduz.ad,kayitduz.soyad,kayitduz.no);

                    }

                }

                else{

                    fprintf(dosya2,"%s %s %s\n",kayitduz.ad,kayitduz.soyad,kayitduz.no);

                }

        }

        if(buldum==0){

        printf("\n'%s' Soyadinda Kayit Bulunmamaktadir...\n- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -\n\n");

        }

    fclose(dosya1);

    fclose(dosya2);

    remove("rehberim.txt");

    rename("gecici.txt","rehberim.txt");

    printf("\n\n============>> Guncelleme Basariyla Kaydedildi... <<===============\n\n");

}

 

int k_silme(){

    char persondel[20];

    char cv;

    int buldum=0;

    struct bilgi kayitsil;

    system("CLS");

    printf("**************>>> KAYIT SILME <<<****************\n");

    if((dosya1=fopen("rehberim.txt","r"))==NULL) printf("Dosya Bulunamadi...\n\n");

    if((dosya2=fopen("gecici.txt","w"))==NULL)   printf("Dosya Bulunamadi...\n\n");

    printf("Silmek Istediginiz Kisinin Soyadini giriniz :"); scanf("%s",&persondel);

    do{

       fscanf(dosya1,"%s %s %s\n",&kayitsil.ad,&kayitsil.soyad,&kayitsil.no);

       if(strstr(kayitsil.soyad,persondel)){

            buldum=1;

            printf("\n'%s' Soyadindaki Kisinin Bilgileri :\n");

            printf("- - - - - - - - - - - - - -\n");

            printf("Adi    :%s\n",kayitsil.ad);

            printf("Soyadi :%s\n",kayitsil.soyad);

            printf("No     :%s\n",kayitsil.no);

            printf("- - - - - - - - - - - - - -\n");

            printf("Bu Kaydi Silmek istediginize emin misiniz [e/h] ? :");

            cv=getche();

            if(toupper(cv)=='E'){

                printf("\n---------------------------------------------\n'%s' Soyadindaki Kaydi Basariyla Sildiniz...\n---------------------------------------------\n",persondel);

            }

            else if(toupper(cv)=='H'){

                printf("\n========>>> isleminiz iptal Edildi... <<<============\n\n");

                fprintf(dosya2,"%s %s %s\n",kayitsil.ad,kayitsil.soyad,kayitsil.no);

            }

       }

       else{

            fprintf(dosya2,"%s %s %s\n",kayitsil.ad,kayitsil.soyad,kayitsil.no);

       }

    }while(!feof(dosya1));

        if(buldum==0){

            printf("--------------------------------------------\n'%s' Soyadinda Kayit Bulunmamaktadir...\n--------------------------------------------\n",persondel);

        }

    fclose(dosya1);

    fclose(dosya2);

    remove("rehberim.txt");

    rename("gecici.txt","rehberim.txt");

}

 

Devamını oku
Tıklanma: 985 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

 

int hesapla();

 

int main(){

    int s1,s2,secim;

    printf("Islem yapmak icin iki sayi giriniz : "); scanf("%d%d",&s1,&s2);

    printf("[0].Topla\n[1].Cikar\n[2].Carp\n[3].Bol");

    printf("\n\nSeciminiz : "); scanf("%d",&secim);

    hesapla(s1,s2,secim);

    system("PAUSE");

    printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

    getch();

    return 0;

}

 

hesapla(int x,int y,int z){

    switch(z){

        case 0:printf("\nSonuc : %d + %d = %d olur.\n\n",x,y,x+y); break;

        case 1:printf("\nSonuc : %d - %d = %d olur.\n\n",x,y,x-y); break;

        case 2:printf("\nSonuc : %d x %d = %d olur.\n\n",x,y,x*y); break;

        case 3:printf("\nSonuc : %.2f / %.2f = %.2f olur.\n\n",(float)x,(float)y,(float)x/y); break;

        default:printf("\nLutfen tamsayi degerler giriniz..\a\a\a\n\n"); break;

    }

}

 

Devamını oku
Tıklanma: 657 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <time.h>

 

int main()

{

    srand(time(0));

    int a[3][4],i,j,k=0,m=0,b[12],c[12],x=0;

    for(i=0;i<3;i++){

        for(j=0;j<4;j++){

            a[i][j]=1+rand()%9;

                if(a[i][j]%2==0){

                    c[k]=a[i][j];

                    k++;

                }

                else{

                    b[m]=a[i][j];

                    x++;

                    m++;

                }

        }

    }

printf("------------------------------- S A Y I L A R ------------------------------\n\n");

    for(i=0;i<3;i++){

        for(j=0;j<4;j++){

            printf("\t%d\t",a[i][j]);

        }

    }

printf("\n\n----------------------------------------------------------------------------\n");

    printf("Tek olan sayilar :\t");

    for(i=0;i<x;i++){

        printf("%d\t",b[i]);

    }

printf("\n----------------------------------------------------------------------------\n");

    printf("Cift olan sayilar :\t");

    for(i=0;i<12-x;i++){

        printf("%d\t",c[i]);

    }

printf("\n----------------------------------------------------------------------------\n\n\n");

    system("PAUSE");

    printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

    getch();

    return 0;

}

 

Devamını oku
Tıklanma: 552 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

Youtube de başlatmış olduğumuz eğitim derlserinin 1.bölümü yayınlandı yorum yapıp beğenerek destek olabilirsiniz teşekkürler.

 

 

PART 2

 

 

 

Devamını oku
Tıklanma: 641 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include<stdio.h>//printf,scanf kütüphanesi

#include<conio.h>// getch kütüphanesi

#include<windows.h>//system kütüphanesi

#include<cstdlib>//system("color 0A") kütüphanesi

 

void kisiekleme();

void kisigoruntule();

void kisiguncelle();

void kisisil();

void kisiarama();

void baska();

 

FILE *rehber; //global değişken olarak dosyamızı açıyoruz(dosyamızın kod daki ismi)

 

struct Telefonrehberi

{

char ad[30];

char soyad[30];

char email[30];

char ev_no[30];

char is_no[30];

char cep_no[30];

char dtarih[30];

}kisi;//struct değişkeni

void main()//menü fonksiyonu

{

int islem;

system("color 0A");//renk kodu

 

system("cls");//ekrandakini temizler

 

printf("\n_______@@@@@       *|*************************************|*       ");

printf("\n_______@    @      *|*                                   *|*       ");

printf("\n_______@    @      *|*    1-Kisi ekle                    *|*       ");

printf("\n_______@@@@@       *|*                                   *|*       ");

printf("\n_______@           *|*    2-Kisileri goruntule           *|*       ");

printf("\n_______@           *|*                                   *|*       ");

printf("\n_______            *|*    3-Kisi guncelle                *|*       ");

printf("\n_______@@@@@@      *|*                                   *|*       ");

printf("\n_______@    @      *|*    4-Kisi sil                     *|*       ");

printf("\n_______@@@@@@      *|*                                   *|*       ");

printf("\n_______@    @      *|*    5-Kisi arama                   *|*       ");

printf("\n_______            *|*                                   *|*       ");

printf("\n_______@ || @      *|*    6-Exit                         *|*       ");

printf("\n_______@    @      *|*                                   *|*       ");

printf("\n_______@@@@@@      *|*************************************|*    \n ");

 

printf("\n\nSeciminiz:");

scanf("%d",&islem);//

 

if (islem>=1 && islem<=6 )//secim 1 ile 6 arasında  veya 1 ile 6 ise iceri girsin..

{

switch (islem)

{

case 1:

kisiekleme();

break;

case 2:

kisigoruntule();

break;

case 3:

kisiguncelle();

break;

case 4:

kisisil();

break;

case 5:

kisiarama();

break;

case 6:

exit(1);

break;

}

}

else//secim 1-6 veya 1 ile 6 ya eşit değilese içeri girisin

{

system("CLS");

printf("Yanlis secim yaptiniz...");

Sleep(2000);

main();

}

getch();//Bir tuşa basmadan ekranı kapatmaz...

}

 

void kisiekleme()

{

int denetci=0;

int i=0,a=0;

char yn;

 

rehber=fopen("trehber.txt","a");//Dosyamızı ekleme modunda trehber adında bir txt açıyoruz..

 

if(rehber==NULL)//Dosyamız null(0) değerinde ise içeri gir

printf("Dosyaya Erisilemedi...");

else//Dosyamız null değerine sahip değilse içeri gir

{

system("cls");

printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

printf("                              Kisi Eklemek");

printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

 

printf("Adi:");//Kullanıcıya eklemek istediği kisinin adını soruyoruz.

scanf("\n%s",&kisi.ad);//Kullanıcının eklemk istediği kisinin ismini girmesini sağlıyoruz.

fprintf(rehber,"%s ",kisi.ad);//Kullanıcının girdiği ismi dosyaya yazdırıyoruz.

printf("\nSoyadi:");

scanf("\n%s",&kisi.soyad);

fprintf(rehber,"%s ",kisi.soyad);

printf("\nDogum tarihi: ");

scanf("\n%s",&kisi.dtarih);

fprintf(rehber,"%s ",kisi.dtarih);

printf("\nE-mail: ");

scanf("\n%s",&kisi.email);

fprintf(rehber,"%s ",kisi.email);

printf("\nEv no:");

scanf("\n%s",&kisi.ev_no);

fprintf(rehber,"%s ",kisi.ev_no);

 

for(int i=0;i<50;i++)

{

if(('a'<=kisi.ev_no[i] && kisi.ev_no[i]<='z') || ('A'<=kisi.ev_no[i] && kisi.ev_no[i]<='Z'))

{

printf("HATA SAYI GIRMEDINIZ!!!");

Sleep(500);

system("cls");

main();

}

 

}

 

printf("\nIs no:");

scanf("\n%s",&kisi.is_no);

fprintf(rehber,"%s ",kisi.is_no);

for(int i=0;i<50;i++)

{

if(('a'<=kisi.is_no[i] && kisi.is_no[i]<='z') || ('A'<=kisi.is_no[i] && kisi.is_no[i]<='Z'))

{

printf("HATA SAYI GIRMEDINIZ!!!");

Sleep(500);

system("cls");

main();

}

 

}

printf("\nCep no:");

scanf("\n%s",&kisi.cep_no);

fprintf(rehber,"%s \n",kisi.cep_no);

 

for(int i=0;i<50;i++)

{

if(('a'<=kisi.cep_no[i] && kisi.cep_no[i]<='z') || ('A'<=kisi.cep_no[i] && kisi.cep_no[i]<='Z'))

{

printf("HATA SAYI GIRMEDINIZ!!!");

Sleep(500);

system("cls");

main();

}

 

}

fclose(rehber);//Dosyayı kapatırız..

system("cls");

for(;;)//sonsuz döngü yapıyoruz

{   printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

printf("                              Kisi Eklemek");

printf("\n-------------------------------------------------------------------------------");

printf("\nBaska bir kisi eklemek istiyor musunuz(e/h) ?");

scanf("%s",&yn);

if(yn=='e' )//kullanıcının soruya verdiği cevap "e" ise kisiekleme fonk yolluyoruz.

kisiekleme();

else if(yn=='h')//kullanıcının soruya verdiği cevap "h" ise menü fonk yoluuyoruz.

main();

else//Baska bir değer girmiş ise yanlis sescim yapmış olur 

printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

printf("                              Kisi Eklemek");

printf("\n-------------------------------------------------------------------------------");

printf("Yanlis bir secim girdiniz...");

Sleep(1500);//programın beklemesini(duraklatır) sağlar..

system("cls");

}

}

}

 

void kisigoruntule()

{

char eh;

 

rehber=fopen("trehber.txt","r");//Dosyamızı okuma modunda trehber adında bir txt açıyoruz..

if(rehber==NULL)//Dosyamız null degerine eşir ise

printf("Dosyaya Erisilemedi...");

else//Dosya null degerine eşit değilse

{

system("CLS");

printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

printf("                              Kisi Bilgileri");

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

while (fscanf(rehber,"%s %s %s %s %s %s %s\n",&kisi.ad,&kisi.soyad,&kisi.dtarih,&kisi.email,&kisi.ev_no,&kisi.is_no,&kisi.cep_no)!=EOF)//Dosya sonuna gelene kadar dönderir.

{

printf("\nAd=           %s \nSoyad=        %s \nDogum tarihi= %s \nE-mail=       %s \nEv no=        %s \nis no=        %s \nCep no=       %s\n",kisi.ad,kisi.soyad,kisi.dtarih,kisi.email,kisi.ev_no,kisi.is_no,kisi.cep_no);

printf("--------------------------------------------------------------------------------");

}

baska();

}

fclose(rehber);//Dosyayı kapatırız..

}

 

void kisiguncelle()

{

int i=0,x=0,y=0;

char adguncel[30],eh=' ';

rehber=fopen("trehber.txt","r+");//Dosyamızı okuma-yazma modunda trehber adında bir txt açıyoruz.

struct Telefonrehberi yardimci[BUFSIZ];//Aşağıdaki aktarmaları yapmak için yedek bir struct açıyoruz.

if (rehber==NULL)

{

printf("Dosyaya Erişilemedi...");

}

else

{

system("CLS");

printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

printf("                              Kisi Guncelleme");

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");

printf("Guncellenecek kisinin adi:");

scanf("%s",&adguncel);

while (fscanf(rehber,"%s %s %s %s %s %s %s",&kisi.ad,&kisi.soyad,&kisi.dtarih,&kisi.email,&kisi.ev_no,&kisi.is_no,&kisi.cep_no)!=EOF)//Dosya sonuna gelene kadar dönderir.

{

if (strcmp(adguncel,kisi.ad)==0)//Kullanıcının girdiği ad ile dosyadaki kisi adı aynı ise içeri gir.

{

x=1;

y=1;

system("CLS");

printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

printf("                              Kisi Guncelleme");

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");

printf("Ad:");//Kullanıcıdan güncellemek istediği kişinin yeni ismini soruyoruz.

scanf("%s",yardimci[i].ad);//Kullanıcı güncellemek istediği kişiyi klavyeden girdiriyoruz.Girdiği ismi yedek struct ad kısmına alıyoruz.Dizi olark almamızın sebebi ilk girdiği isim yardimci struct ad sırayla alması 0,1,2 şeklinde (satır).

printf("\nSoyad:");

scanf("%s",yardimci[i].soyad);

printf("\nDogum tarihi:");

scanf("%s",yardimci[i].dtarih);

printf("\nE-mail:");

scanf("%s",yardimci[i].email);

printf("\nEv no:");

scanf("%s",yardimci[i].ev_no);

printf("\nis no:");

scanf("%s",yardimci[i].is_no);

printf("\nCep no:");

scanf("%s",yardimci[i].cep_no);

}

else

{

strcpy(yardimci[i].ad,kisi.ad);//sağdakini soldakine kopyalar(aktarır).aktardıklarımız aşğıda yazdırıyoruz.

strcpy(yardimci[i].soyad,kisi.soyad);

strcpy(yardimci[i].dtarih,kisi.dtarih);//dosyadaki kişilerin bilgileriniz yardimci olark tanımladığım başka bir struct aktarıyorum

strcpy(yardimci[i].email,kisi.email);

strcpy(yardimci[i].ev_no,kisi.ev_no);

strcpy(yardimci[i].is_no,kisi.is_no);

strcpy(yardimci[i].cep_no,kisi.cep_no);

}

i++;// yardimci struct'ını dizi şeklinde almıştık diziyi artırır.

 

}

printf("\n\n\n--------------------------------------------------------------------------------");

 

if (x==0)

{

system("CLS");

printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

printf("                              Kisi Guncelle");

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");

printf("Kayitli boyle bir kisi bulunamadi...");

Sleep(3000);

}

if (y==1)

{

Sleep(2000);

 

printf("\n%s adli kisi guncellenmistir...\n",adguncel);

}

fclose(rehber);

rehber=fopen("trehber.txt","w");//yeni bir dosya açıyoruz

for (int j = 0; j <i; j++)//yardimci struct'a atadığımız bilgileri dosyaya yazdırıyoruz

{

fprintf(rehber,"%s %s %s %s %s %s %s \n",yardimci[j].ad,yardimci[j].soyad,yardimci[j].dtarih,yardimci[j].email,yardimci[j].ev_no,yardimci[j].is_no,yardimci[j].cep_no);

}

fclose(rehber);

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

baska();

main();

}

}

 

void kisisil()

int i=0,x=0,y=0;

char adsil[30],eh=' ';

rehber=fopen("trehber.txt","r+");

struct Telefonrehberi yardimci[BUFSIZ];

if (rehber==NULL)

{

printf("Dosyaya Erişilemedi...");

}

else

{

system("CLS");

printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

printf("                              Kisi Sil");

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");

printf("Silinicek kisinin Adi:");

scanf("%s",&adsil);

while (fscanf(rehber,"%s %s %s %s %s %s %s",&kisi.ad,&kisi.soyad,&kisi.dtarih,&kisi.email,&kisi.ev_no,&kisi.is_no,&kisi.cep_no)!=EOF)

{

if (strcmp(kisi.ad,adsil)==0)

{

x=1;

y=1;

strcpy(yardimci[i].ad," ");

strcpy(yardimci[i].soyad," ");

strcpy(yardimci[i].dtarih," ");

strcpy(yardimci[i].email," ");

strcpy(yardimci[i].ev_no," ");

strcpy(yardimci[i].is_no," ");

strcpy(yardimci[i].cep_no," ");

}

else

{

strcpy(yardimci[i].ad,kisi.ad);

strcpy(yardimci[i].soyad,kisi.soyad);

strcpy(yardimci[i].dtarih,kisi.dtarih);

strcpy(yardimci[i].email,kisi.email);

strcpy(yardimci[i].ev_no,kisi.ev_no);

strcpy(yardimci[i].is_no,kisi.is_no);

strcpy(yardimci[i].cep_no,kisi.cep_no);

}

i++;

}

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

 

if (x==0)

{

system("CLS");

printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

printf("                      Kisi Sil");

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");

printf("\n\nKayitli boyle bir kisi bulunamadi...");

Sleep(2000);

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

 

baska();

}

 

for (;;)

{

char eh;

if(y==1)

{

printf("\n%s adli kisiyi silmek istediginize emin misiniz(e/h)?...",adsil);

scanf("%s",&eh);

if (eh=='e')

{

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");

printf("%s adli kisi silinmistir...",adsil);

Sleep(2000);

break;

}

else

main();

}

}

fclose(rehber);

rehber=fopen("trehber.txt","w");

for (int j = 0; j <i; j++)

{

fprintf(rehber,"%s %s %s %s %s %s %s \n",yardimci[j].ad,yardimci[j].soyad,yardimci[j].dtarih,yardimci[j].email,yardimci[j].ev_no,yardimci[j].is_no,yardimci[j].cep_no);

}

fclose(rehber);

 

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

baska();

main();

}

}

void kisiarama()

{

char adarama[30],eh= ' ';

int yardimci=0,carama;

system("CLS");

printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

printf("                              Kisi Arama");

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

printf("\n1-Ad'a gore arama(1):");

printf("\n\n2-Soyad'a gore arama(2):");

printf("\n\n3-E-mail'e gore arama(3):");

printf("\n\n4-Dogum tarihine gore arama(4):\n");

scanf("%d",&carama);

 

if (carama==1 || carama==2 || carama==3 || carama==4 )

{

switch (carama)

{

case 1:

 

rehber=fopen("trehber.txt","r");

if (rehber==NULL)

{

printf("Dosyaya Erisilemiyor...");

}

else

{

system("CLS");

printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

printf("                              Kisi Arama");

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

printf("\nAdi:");

scanf("%s",&adarama);

printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

system("CLS");

printf("                              Kisi Arama");

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

while(fscanf(rehber,"%s %s %s %s %s %s %s",&kisi.ad,&kisi.soyad,&kisi.dtarih,&kisi.email,&kisi.ev_no,&kisi.is_no,&kisi.cep_no)!=EOF)

{

 

if(strcmp(kisi.ad,adarama)==0)

{

yardimci=1;

 

printf("\nAdi=%s \n\nSoyadi=%s \n\nDogum tarihi=%s \n\nEmail=%s \n\nEv no=%s \n\nis no=%s \n\nCep no=%s\n\n",kisi.ad,kisi.soyad,kisi.dtarih,kisi.email,kisi.ev_no,kisi.is_no,kisi.cep_no);

}

}

if(yardimci==0)

{

printf("\nAradiginiz kisi bulunamadi.\n");

Sleep(2000);

}

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

baska();

}

fclose(rehber);

break;

 

 

case 2:

char soyarama[30];

rehber=fopen("trehber.txt","r");

if (rehber==NULL)

{

printf("Dosyaya Erisilemiyor...");

}

else

{

system("CLS");

printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

printf("                              Kisi Arama");

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

printf("\nSoyadi:");

scanf("%s",&soyarama);

system("CLS");

printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

printf("                              Kisi Arama");

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

while(fscanf(rehber,"%s %s %s %s %s %s %s",&kisi.ad,&kisi.soyad,&kisi.dtarih,&kisi.email,&kisi.ev_no,&kisi.is_no,&kisi.cep_no)!=EOF)

{

 

if(strcmp(kisi.soyad,soyarama)==0)

{

yardimci=1;

 

printf("\nAdi=%s \n\nSoyadi=%s \n\nDogum tarihi=%s \n\nEmail=%s \n\nEv no=%s \n\nis no=%s \n\nCep no=%s\n\n",kisi.ad,kisi.soyad,kisi.dtarih,kisi.email,kisi.ev_no,kisi.is_no,kisi.cep_no);

}

 

}

if(yardimci==0)

{

printf("\nAradiginiz kisi bulunamadi.\n");

Sleep(2000);

}

 

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

baska();

}

fclose(rehber);

break;

case 3:

char mailarama[30];

rehber=fopen("trehber.txt","r");

if (rehber==NULL)

{

printf("Dosyaya Erisilemiyor...");

}

else

{

system("CLS");

printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

printf("                              Kisi Arama");

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

printf("\nE-mail:");

scanf("%s",&mailarama);

system("CLS");

printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

printf("                              Kisi Arama");

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

while(fscanf(rehber,"%s %s %s %s %s %s %s",&kisi.ad,&kisi.soyad,&kisi.dtarih,&kisi.email,&kisi.ev_no,&kisi.is_no,&kisi.cep_no)!=EOF)

{

 

if(strcmp(kisi.email,mailarama)==0)

{

yardimci=1;

 

printf("\nAdi=%s \n\nSoyadi=%s \n\nDogum tarihi=%s \n\nEmail=%s \n\nEv no=%s \n\nis no=%s \n\nCep no=%s\n\n",kisi.ad,kisi.soyad,kisi.dtarih,kisi.email,kisi.ev_no,kisi.is_no,kisi.cep_no);

}

}

if(yardimci==0)

{

printf("\nAradiginiz kisi bulunamadi.\n");

Sleep(2000);

}

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

baska();

}

fclose(rehber);

break;

case 4:

char dtariharama[30];

rehber=fopen("trehber.txt","r");

if (rehber==NULL)

{

printf("Dosyaya Erisilemiyor...");

}

else

{

system("CLS");

printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

printf("                              Kisi Arama");

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

printf("\nDogum tarihi:");

scanf("%s",&dtariharama);

system("CLS");

printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

printf("                              Kisi Arama");

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

while(fscanf(rehber,"%s %s %s %s %s %s %s",&kisi.ad,&kisi.soyad,&kisi.dtarih,&kisi.email,&kisi.ev_no,&kisi.is_no,&kisi.cep_no)!=EOF)

{

if(strcmp(kisi.dtarih,dtariharama)==0)

{

yardimci=1;

printf("\nAdi=%s \n\nSoyadi=%s \n\nDogum tarihi=%s \n\nEmail=%s \n\nEv no=%s \n\nis no=%s \n\nCep no=%s\n\n",kisi.ad,kisi.soyad,kisi.dtarih,kisi.email,kisi.ev_no,kisi.is_no,kisi.cep_no);

}

}

if(yardimci==0)

{

printf("\nAradiginiz kisi bulunamadi.\n");

Sleep(2000);

}

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

baska();

}

fclose(rehber);

break;

}

}

else

{

printf("Yanlis secim yaptiniz...");

Sleep(2000);

kisiarama();

}

}

 

void baska()

{

char eh=' ';

Sleep(2000);

printf("\n\n\n\nBaska bir islem yapmak istiyor musunuz(e/h)? \n");

scanf("%s",&eh);

if (eh=='e')

{

main();

}

else if(eh=='h')

{

exit(1);

}

else

printf("Yanlis bir secim girdiniz...");

}

 

İleti Denizli, Türkiye konumundan gönderildi Daha büyük haritayı görüntüle
Devamını oku
Tıklanma: 875 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int fonk(int *ptrx);
int main()
{
int sayi;
printf("karesini almak istedgnz sayiyi giriniz: \n";
scanf("%d",&sayi);
printf("sayinin karesi: %d",fonk(&sayi));
getch();
return 0;
}
int fonk(int *ptrx){
int sonuc;
sonuc=*ptrx**ptrx;
return sonuc;
}

Devamını oku
Tıklanma: 2264 4 Yorum
Bu iletiyi değerlendir: